polityka prywatności

Administrator danych: Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma MyWay Olga Kornatko-Gottlid z siedzibą w Warszawie , ul. Pięciolinii 10/11. Dane kontaktowe: adres email: olga.kornatko@rysunkowo.com.pl , tel. +48 575707333

Cele przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe będą przetwarzane w celu  realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz udzielenia odpowiedzi na zapytania.

Podstawa przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe będą przetwarzane  na podstawie przesłanki niezbędności do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, o której to przesłance mowa w art. 6 ust. 1b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) dalej: „RODO”.

Odbiorcy i przekazywanie danych osobowych.  Dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora  podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usług księgowych oraz podmiotom współpracujących z Administratorem. Pełna lista podmiotów współpracujących z Administratorem znajduje się  w siedzibie Administratora.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przedmiotu działalności Administratora oraz prowadzenia komunikacji przed zawarciem umowy.

Prawa osoby, której dane dotyczą: Informujemy, że osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.  Zapytania lub zgłoszenia dotyczące danych osobowych prosimy kierować na adres email: olga.kornatko@rysunkowo.com.pl.

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Brak ich podania spowoduje brak możliwości realizowania przez Administratora wobec Państwa działania opisanego powyżej.